Studiegids

Beroepsopleiding Astrologie

geldig voor het studiejaar 2022-2023

versie april 2022

Inhoudsopgave Studiegids

1. Opleiding tot (Erkend) Astroloog en (Erkend) Praktijkvoerend Astroloog 3

1.1 Leerplan 3
1.2 Lesprogramma 4
1.3 De vorm van het onderwijs 5

1.4 Studentbegeleiding 6

2. Praktische informatie6

2.1 Instroomprofiel en toelating 6

2.2 Studiebelasting 6
2.3 Beroepsperspectief 6
2.4 Waarom studeren bij Artemyz? 7

3. Toetsing, examinering en certificering 7

4. Docenten 7

5. Lesgeld en overige kosten 8

6. Lidmaatschap beroepsvereniging 8

7. Open dag en Aanmelden 8

8. Onderwijs- en examenregeling 8

9. Privacyreglement 8

10. Contact 8

1. Opleiding tot (Erkend) Astroloog en (Erkend) Praktijkvoerend Astroloog

Deze studiegids bevat informatie over de inhoud van de beroepsopleiding tot (Erkend) Astroloog en (Erkend) Praktijkvoerend Astroloog bij Astrologisch Centrum Artemyz (hierna: Artemyz).

Astrologie is een taal van symbolen en geeft zonder oordeel inzicht in het leven op allerlei niveaus. Het leert je om jezelf in perspectief tot het grotere geheel te zien. Aan de hand van de stand van de hemellichamen interpreteren we de gang van zaken op aarde. Er is een a-causaal verband; Jung noemde dit synchroniciteit. Artemyz gaat er van uit dat alles met alles samenhangt en deze holistische visie is de basis van de opleiding. Kosmologie, mythologie, visualisaties, familieopstellingen en het Jungiaans gedachtegoed zijn onderdeel van de studie en van de persoonlijke ontwikkeling die de student tijdens de opleiding doormaakt.

Op zielsniveau worden onbewuste processen aangeraakt om met aandacht naar het bewustzijn te brengen. Het ontdekken van het zielsverlangen is onderdeel van de opleiding. Lichaamsgerichte oefeningen, het werken met tekeningen en droomduidingen zijn daartoe onderdeel van de lessen. Je leert open te staan voor zintuiglijke waarnemingen en te vertrouwen op je intuïtie.

Deze opleiding gaat verder dan alleen het interpreteren van astrologische symbolen in een geboortehoroscoop. Je leert jezelf op een dieper level kennen om met mensen op zielsniveau een gesprek te kunnen voeren met de horoscoop als hulpmiddel. Is jouw interesse gewekt? Lees dan snel verder wat de opleiding jou te bieden heeft!

1.1 Leerplan

De Opleiding tot Astroloog omvat 8 modules. Dit komt neer op 2 modules per jaar. Een module bestaat uit 12 lessen van 3 uur. Tien lessen worden besteed aan astrologische kennis en twee lessen aan bewustwording en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Naast de reguliere lessen van 12 maal 3 uur per module voor de modules 1 tot en met 8 heeft de student recht op 1 uur persoonlijke begeleiding per module. De lessen vinden tweewekelijks plaats, rekening houdend met verplichte vrije dagen.

Men kan de opleiding twee keer per jaar starten: in maart/april (op de woensdag) of in september/oktober (op de vrijdag); de datums worden aan het begin van het jaar op de website vermeld. Informeer naar andere opties; er is vaak meer mogelijk dan je wellicht denkt.

Voor het diploma Erkend Astroloog dient module 9 gevolgd te worden. Deze module best aat uit 2 contactmomenten van 3 uur ter voorbereiding op het af te leggen examen.

Om Erkend Praktijkvoerend Astroloog te kunnen worden, dient vervolgens module 10 gevolgd te worden. Deze module bestaat uit 3 contactmomenten van 3 uur ter voorbereiding op het af te leggen landelijke examen.

De groepen bestaan uit maximaal 4 personen, zodat er naast de astrologische lesstof voldoende ruimte is voor persoonlijke en professionele begeleiding.

De opleiding tot Astroloog bij Artemyz bestaat naast het opdoen van astrologische kennis en vaardigheden ook uit een persoonlijk en professioneel ontwikkelingstraject. Daarbij is de eigen geboortehoroscoop jouw gids en je wordt begeleid door een van de docenten van Artemyz. Je legt je ervaringen vast in het werkboek PPO.

1.2 Lesprogramma

Opbouw in studiejaren op basis van 2 modules per jaar:

JAAR 1

Module 1 en Kennismaken met psychologische astrologie, basisbegrippen, planeten,

Module 2 dierenriemtekens, huizen en aspecten

Deze modules vormen de theoretische basis voor de rest van de opleiding. Je leert de opgedane kennis direct toe te passen op jouw persoonlijke geboortehoroscoop. Het interpreteren of duiden van de symbolen in een horoscoop wordt vanaf het begin van de opleiding stapsgewijs geoefend. Eerst in kleine stukjes tot je later in de opleiding tot een integrale duiding kunt komen. Begrippen uit de Jungiaanse psychologie, mythologie en lichaamsgerichte oefeningen komen tijdens deze lessen ook aan bod.

JAAR 2

Module 3 Relatie astrologie

Je leert relaties te duiden door horoscopen met elkaar te vergelijken, om elkaar heen te leggen (synastrie) en samen te voegen tot een composiet. Familieopstellingen, genealogie en kosmologie zijn onderwerpen van de bewustwordingslessen. De duidingsvaardigheden worden tijdens deze module uitgebreid geoefend.

Module 4 Voorspellende astrologie

Verschillende prognosetechnieken leer je toe te passen. We doen geen concrete voorspellingen, maar leren een bewustzijnsontwikkeling aan te geven. Je breidt je duidingsvaardigheden uit door met elkaar te oefenen. Voor de bewustwordingslessen schenken we aandacht aan de chakra’s, ademhaling en visualisaties.

JAAR 3

Module 5 Structurele en spirituele astrologie

De structurele astrologie gaat uit van de dynamiek van het knopenkruis, waarmee je leert je eigen horoscoop op een dieper level te benaderen. De spirituele astrologie gebruikt de zwarte lichten om dit ongrijpbare deel van het leven te verhelderen. Om bewuster te worden van het verlangen van de ziel gaan we werken met tekeningen en dromen.

Module 6 Medische astrologie

Lichamelijke aandoeningen blijken vaak een achterliggende (psychische) oorzaak te bevatten. De astroloog mag uiteraard geen diagnose stellen en evenmin een medische behandeling voorschrijven, tenzij de astroloog over de daartoe benodigde diploma’s beschikt. Als dat niet het geval is mag de astroloog alleen over de mogelijk achterliggende oorzaken iets zeggen aan de hand van de symboliek in de horoscoop. Om het eigen lichaam (meer) bewust te worden, werken we nogmaals met de chakra’s en doen we ademhalingsoefeningen en actieve imaginaties (een soort visualisaties).

JAAR 4

Module 7 Praktijkvaardigheden en Specials

Hoe voer je een consult? Om een astrologisch consult te kunnen voeren leer je de symboliek uit de horoscoop op een voor je cliënt begrijpelijke manier te verwoorden. Je leert gesprekstechnieken in de praktijk toe te passen op oefen cliënten. Er komen ook enkele ‘specials’ zoals de asteroïden en de prenatale horoscoop aan bod. Tijdens de bewustwordingslessen wordt gereflecteerd op de ervaringen tijdens het voeren van (oefen)consulten.

Module 8 Bedrijfsastrologie

Je leert zakelijke vraagstukken te analyseren en hoe je een eigen praktijk opzet. Het geleerde wordt ook dit jaar toegepast op proefpersonen. Het reflecteren op de eigen ontwikkeling, persoonlijk en professioneel krijgt dit jaar veel aandacht.

JAAR 5

Module 9Examen Erkend Astroloog

Dit is de voorbereiding op het examen van de school als je Erkend Astroloog wilt worden. Je wordt begeleid door een van de docenten van Artemyz. Tijdens twee contactmomenten kan de student onderdelen die hij nog niet voldoende beheerst inbrengen. Vanaf module 5 kun je al een start maken met de onderdelen van dit examen. De exameneisen worden tijdig aan de student verstrekt.

Module 10 Examen Erkend Praktijkvoerend Astroloog

Als je Erkend Praktijkvoerend Astroloog wilt worden, dan word je hiertoe eveneens begeleid door een van de docenten van Artemyz. De vereisten van het landelijk examen worden tijdig aan de student uitgereikt. Tijdens drie contactmomenten kan de student de persoonlijke en professionele ontwikkeling reflecteren en verdiepen en zo nodig extra aandacht aan een astrologische techniek schenken die de student lastig te hanteren vindt.

1.3 De vorm van het onderwijs

Astrologie is een symbooltaal, veelal gebaseerd op oude mythen en legenden. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de symboliek en wat dit jou op emotioneel en fysiek niveau zegt en doet. Lichaamsgericht ervaren is onderdeel van de lessen, zodat je leert signaleren wat er in jou gebeurt en hoe dit zich verhoudt in relatie tot de ander.

De student doet theoretische kennis op over astrologie, maar leert bij Artemyz deze kennis in de praktijk toe te passen en te combineren met zijn intuïtie. Een horoscoop bevat veel informatie en via de intuïtie leert de student uit al die gegevens te halen wat ter zake doet voor de duiding op dat moment.

Bij elke module wordt een literatuurlijst verstrekt met boeken die gelezen moeten worden voor de opleiding en die men zou kunnen lezen ter verdieping van de stof.

Module 1 wordt afgerond met een tussentijdse toets. De modules 2 tot en met 8 worden afgesloten met een tentamen. Overgangs- en slagingsregelingen, toelating, vrijstelling etc. staan in de Onderwijs- en Examenregeling.

Astrologische lessen kunnen online gegeven worden, maar Artemyz geeft de voorkeur aan persoonlijk contact. Daarom vinden de lessen fysiek plaats in Best bij Artemyz. Alleen als de omstandigheden dat vereisen, worden de lessen online gegeven.

Artemyz maakt gebruik van schoolbord/flip-over en bespreekt met de student hoe het astrologie programma Planetdance op de computer dient te worden gebruikt.

1.4 Studentbegeleiding

Tijdens het uur persoonlijke begeleiding, zoals onder punt 1.1 genoemd, kan de student naast astrologie inhoudelijke vragen, ook kwesties die de persoonlijke of professionele ontwikkeling betreffen, aan de orde laten komen. Is er behoefte aan meer begeleiding of is Artemyz van mening dat extra begeleiding gewenst is, dan worden hierover afspraken gemaakt. Aan deze extra individuele begeleiding zijn kosten verbonden. De aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling is niet te vergelijken met het volgen van therapie, maar is coachingsgericht zonder therapeutische interventies.

2. Praktische informatie

2.1 Instroomprofiel en toelating

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding volstaat een HAVO/MBO-diploma of een vergelijkbaar niveau verkregen door levenservaring. De opleiding tot astroloog wordt bij Artemyz op HBO-niveau gegeven.

2.2 Studiebelasting

Gemiddeld heeft de student 74 contacturen, te weten 72 lesuren en 2 begeleidingsuren per twee modules/per schooljaar. Daarnaast dient de student rekening te houden met ongeveer 4 uren per week om de lesstof te bestuderen, literatuur te lezen, vragen te beantwoorden en opdrachten te maken.

Tevens zal de student tijd moeten besteden aan het bijhouden van het persoonlijke en professionele ontwikkelingsplan in het werkboek PPO.

2.3 Beroepsperspectief

Voor veel studenten is het een droom om een eigen praktijk te kunnen voeren om zelfstandig astrologische consulten te geven en astrologische analyses te maken.

Astrologie is een uitstekend hulpmiddel bij coaching en het adviseren op uiteenlopende terreinen als studie en werk, relaties, gezondheidskwesties en levensvragen. Astrologie vormt een prima combinatie met bijvoorbeeld het werk als natuurgeneeskundige, tarotlezer, mediation.

2.4 Waarom studeren bij Artemyz?

De opleiding tot Astroloog bij Artemyz biedt de student brede astrologische kennis en aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student. Bij Artemyz maak je kennis met diverse stromingen binnen de astrologie, zoals de structurele, spirituele, met een nadruk op de psychologische benadering. Je leert diverse astrologische technieken voor het berekenen van verschillende soorten horoscopen en het maken van prognoses.

Het veelvuldig oefenen met het duiden van de symboliek in de horoscoop is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Al gelijk in de eerste module wordt een begin gemaakt met het interpreteren van de symbolen in de eigen horoscoop.

Om als astroloog gedegen aan de slag te kunnen, is het in de ogen van Artemyz, noodzakelijk dat je jezelf kent. Er is daarom in ruime mate aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student, waartoe diverse lichaamsgerichte oefeningen en andere bewustwordingsacties worden ingezet. In een veilige setting wordt van de student openheid gevraagd om persoonlijke kwesties te delen, open te staan voor nieuwe inzichten om te kunnen groeien als mens en zich professioneel te ontwikkelen tot astroloog.

Het reflecteren op de eigen ontwikkeling wordt door de student vastgelegd in een werkboek persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierin houdt de student zijn groeiproces bij en reflecteert hij op de competenties als astroloog. Het beroepscompetentieprofiel van de beroepsverenigingen is hierbij uitgangspunt.

3. Toetsing, examinering en certificering

Na afronding van Module 1 maakt de student een tussentijdse toets. Aan het eind van Module 2 krijgt de student een tentamen over de stof van Module 1 en 2. Vervolgens zal aan het eind van Module 3 t/m 8 telkens een tentamen worden afgenomen. Zijn alle modules met ten minste een voldoende voltooid, dan ontvangt de student een certificaat van Artemyz.

Als de student Module 9, te weten het Examen van Artemyz, met voldoende resultaat heeft voltooid, dan ontvangt de student een diploma (Erkend) Astroloog van Artemyz. Dit geeft (na erkenning) toegang tot het landelijk examen tot Erkend Praktijkvoerend Astroloog van de beroepsverenigingen ASAS en AVN.

De procedure tot erkenning loopt en het studieprogramma van Artemyz is op de vereisten van de beroepsverenigingen afgestemd. Voor meer informatie over toetsing, examinering en certificering verwijst Artemyz naar de Onderwijs- en Examenregeling van Artemyz.

4. Docenten

Op dit moment bestaat het team van docenten alleen uit Martine Misker, eigenaar van de opleiding van Artemyz. Het team zal op termijn worden uitgebreid.

5. Lesgeld en overige kosten

Alle bedragen in euro’s en geldend voor het schooljaar 2022-2023:

De kosten per module (1 tot en met 8) bedragen € 495,-. Dit is inclusief 1 uur persoonlijke begeleiding. Per schooljaar (2 modules) bedraagt het lesgeld € 990,-.

Studiemateriaal (boeken) ongeveer € 100,- per schooljaar.

Module 9 kost € 85,- plus € 50,- voor het schoolexamen; totaal € 135,-.

Module 10 kost € 125,- plus € 250,- voor het landelijk examen.

Bij betaling in termijnen wordt € 5,- per factuur extra in rekening gebracht.

De onderwijskosten zijn vrijgesteld van BTW.

6. Lidmaatschap beroepsvereniging

Het wordt studenten aangeraden om student-lid te worden van een van de beroepsverenigingen. Dit geeft toegang tot activiteiten als lezingen en je ontvangt het vaktijdschrift van de vereniging.

7. Open dag en Aanmelden

Gestreefd wordt om in het voor- of najaar een open dag te organiseren. Tijdens de open dag kun je vrijblijvend kennis maken met de opleiding. Aanmelden voor de open dag kan via het contactformulier op de website (www.artemyz.nl).

Aanmelden voor de beroepsopleiding kan na het bezoek aan de open dag of na het voeren van een intakegesprek. Je inschrijving is definitief na het inleveren van de ingevulde en ondertekende studieovereenkomst en betaling van de eerste module.

8. Onderwijs- en Examenregeling

De Onderwijs- en Examenregeling van Artemyz bevat de formele afspraken omtrent de opleiding tot astroloog. Deze regeling staat op de webstite (www.artemyz.nl).

9. Privacyreglement

Artemyz gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Alleen noodzakelijke gegevens worden vastgelegd en bewaard en ze worden niet gedeeld met derden. Het reglement staat op de website (www.artemyz.nl).

10. Contact

Vragen? Neem contact op met Artemyz: