Onderwijs- en Examenregeling

Beroepsopleiding Astrologie

geldig voor het studiejaar 2022-2023

versie april 2022

Inhoudsopgave OER

1. Algemene onderwijsbepalingen 3
1.1 Doel van de opleiding 3
1.2 Duur van de opleiding en studiebelasting 3
1.3 Instroomprofiel, toelating en vrijstellingen 3
1.4 Inschrijven, uitschrijven en onderbreken 3
1.5 Studiebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling 4

1.6 Evaluatie en kwaliteitsbewaking 4

2. Lessen 4
2.1 Voorzieningen tijdens de lessen 4
2.2 Aanwezigheid en ziekte 4
2.3 Ordelijk en veilig leerproces 4

3. Toetsing en examinering 4
3.1 Regelingen omtrent de tussentijdse toets en tentamens 5
3.2 Overgangsregeling 5
3.3 Afsluitend examen 5

3.4 Beoordeling examen 6

3.5 Samenstelling en werkwijze examencommissie 6
3.6 Bezwaar en beroep 6

3.7 Certificaat en diploma 6
3.8 Erkenning 7

4. Financiële bepalingen 74.1 Studiekosten 7
4.2 Betalen en annuleren 7
4.3 Betalingsregeling 8
4.4 Restitutie 8
4.5 Studiekosten aftrekbaar voor de belasting 8

5. Overige bepalingen 8
5.1 Klachten en geschillen 8
5.2 Privacy/vertrouwelijkheid data 8
5.3 Intellectueel eigendom 9

5.4 Fraude en plagiaat 9
5.4 Algemene voorwaarden 9

1. Algemene onderwijsbepalingen

Deze Onderwijs- en Examenregeling (OER) vormt in combinatie met de Algemene Voorwaarden van Astrologisch Centrum Artemyz (hierna: Artemyz) het geheel aan afspraken betreffende de rechten en plichten van respectievelijk de opleiding en de student omtrent onderwijs, toetsing en examinering.

1.1 Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is studenten een brede, volwaardige opleiding Astrologie te bieden die hen voorbereidt op:
– het zelfstandig uitoefenen van het beroep van astroloog;
– het deelnemen aan het landelijk examen ‘Erkend Praktijkvoerend Astroloog’ van de
Astrologische Vakverenigingen ASAS en AVN in Nederland.

1.2 Duur van de opleiding en studiebelasting
De opleiding tot (Erkend) Astroloog duurt vier jaar ofwel 8 modules. Elke module bestaat uit 12 lessen van elk 3 uur. De student ontvangt een certificaat van Artemyz als de eerste vier jaar (ofwel 8 modules) met goed gevolg zijn afgerond. Met een korte vervolgmodule (Module 9, te weten 2 contactmomenten van elk 3 uur) kan examen worden gedaan.

Indien de student wil afstuderen als Erkend Praktijkvoerend Astroloog, dient ter voorbereiding op het landelijk examen een afrondende module (Module 10, te weten 3 contactmomenten van elk 3 uur) gevolgd te worden.

Per module dient de student per les ongeveer 4 uur te besteden aan het lezen van de lesstof, de oefeningen te maken en de verplichte literatuur te lezen.


1.3 Instroomprofiel, toelating en vrijstellingen
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding volstaat een HAVO/MBO-diploma of een vergelijkbaar niveau verkregen door levenservaring. De opleiding tot astroloog wordt bij Artemyz op HBO-niveau gegeven.

De student start in beginsel met de eerste module en volgt het volledige programma. Vrijstellingen zijn mogelijk. De kandidaat doet hiertoe een onderbouwd voorstel. Artemyz toetst of de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om bij een andere module dan module 1 in te stromen. Artemyz kan kosten verbinden aan een eventuele (toelatings)toets. Het advies van Artemyz is bindend. Indien de student eerder een (niet erkende) opleiding heeft gevolgd, dan wordt in overleg besloten bij welke module de student kan instromen.


1.4 Inschrijven, uitschrijven en onderbreken
De aankomende student kan zich elk moment aanmelden voor de opleiding. Inschrijving volgt na een persoonlijk kennismakingsgesprek of na het bezoek aan de open dag. De student ontvangt vervolgens een studieovereenkomst ter ondertekening en een factuur voor de eerste module. De inschrijving is definitief als de student de studieovereenkomst ondertekend retour heeft gestuurd en de factuur heeft voldaan. Hierna is er nog 14 dagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren. Daarna is deze onherroepelijk. Zie nadere regelingen hieromtrent in paragraaf 4.
De studieovereenkomst is de formele overeenkomst tussen Artemyz en de student. Deze kan door de student aan het eind van elke module eenzijdig en zonder kosten worden opgezegd, mits dit tijdig gebeurt. Zie de financiële regelingen hieromtrent in paragraaf 4.2.
Het moment van betaling is bepalend om toegelaten te worden in het geval er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare studieplaatsen (max. 4 studenten per studiegroep).

De student die de opleiding tijdelijk onderbreekt, kan deze weer oppakken op het punt waar hij of zij gebleven is. De resultaten van afgelegde toetsen blijven onbeperkt geldig.


1.5 Studiebegeleiding en persoonlijke ontwikkeling
Artemyz voorziet in reguliere studiebegeleiding tijdens de lessen en waarborgt dat studenten adequate feedback krijgen op gemaakte opdrachten, tentamens en examens. Daarnaast biedt Artemyz elke module de mogelijkheid om gebruik te maken van een uur individuele begeleiding. Deze begeleiding kan plaatsvinden op initiatief van de student of van de docent en kan betrekking hebben op onderwijsinhoudelijke kwesties of persoonlijke zaken die het volgen van het onderwijs raken.

Als een student meer begeleiding nodig heeft dan volgens de studieovereenkomst wordt geboden, worden hierover in onderling overleg nadere afspraken gemaakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden.


1.6 Evaluatie en kwaliteitsbewaking
Na het afronden van steeds 2 modules wordt de student gevraagd het onderwijs hierover te evalueren. Hiertoe krijgt de student een evaluatieformulier uitgereikt. Artemyz zal de resultaten terugkoppelen en aangeven welke acties worden ondernomen. Artemyz publiceert deze informatie samengevat op haar website.


2. Lessen

2.1 Voorzieningen tijdens de lessen
Artemyz verplicht zich de lessen zoals aangegeven in de studiegids te geven. Bij ziekte van de docent of andere overmacht situaties wordt de student een alternatief aangeboden. Dit kan een vervangende docent zijn, een alternatieve lesdatum of een andere vorm van onderwijs (bijv. online bij extreme weersomstandigheden).


2.2 Aanwezigheid en ziekte
De student dient minimaal 9 van de 10 lessen per module bij te wonen of digitaal te volgen om de volgende module te mogen volgen. Absentie wordt bij voorkeur tijdig, maar in ieder geval voor aanvang van de les doorgegeven aan de docent.
De docent kan met de student afspraken maken over de wijze waarop achterstanden die zijn
opgelopen door ziekte of overmacht, kunnen worden ingelopen.

2.3 Ordelijk en veilig leerproces
De meeste lessen vinden plaats in groepen. Studenten en docent worden geacht zich aan de normaal geldende sociale omgangsregels te houden. Dit betreft bijvoorbeeld het in acht nemen van algemeen aanvaarde fatsoensnormen, respectvol gedrag jegens (mede-)studenten en docent, het opvolgen van redelijke aanwijzingen van de docent en het waarborgen van de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke zaken die (mede-)studenten en docent tijdens de les hebben gedeeld.
Indien een student naar het oordeel van Artemyz deze waarden schendt en daarmee een ordelijk verloop van het onderwijs bedreigt, heeft Artemyz het recht deze student niet meer toe te laten tot de opleiding en de studieovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Er volgt in dat geval geen restitutie van reeds betaalde studiekosten.

3. Toetsing en examinering

Elke module wordt afgesloten met een tentamen. Na module 1 krijgt de student een tussentijdse toets en na module 2 wordt de kennis getoetst middels een tentamen over de modules 1 en 2. Na voltooiing van alle 8 modules krijgt de student een certificaat als ook het laatste tentamen met ten minste een voldoende is afgesloten.

De student kan er aansluitend voor kiezen een examen te maken. Hiervoor dient Module 9 te worden gevolgd. Als dit examen met goed gevolg wordt gemaakt, ontvangt de student het diploma ‘Erkend Astroloog’.

Als de student Erkend Praktijkvoerend Astroloog wil worden, dient voor het landelijk examen een aanvullende module (Module 10) te worden gevolgd.

3.1 Regelingen omtrent de tussentijdse toets en tentamens
Elk tentamen (en de tussentijdse toets na module 1) bevat de volgende onderdelen:
• toetsing van theoretische kennis
• toetsing van praktijkkennis (toepassing van astrologische technieken en duidingsvaardigheden)
• reflectie op persoonlijke en professionele ontwikkeling
Het tentamen wordt thuis gemaakt. Het tentamen dient binnen 4 weken te worden ingeleverd, waarna binnen 2 weken het resultaat bekend wordt gemaakt. Bij een onvoldoende resultaat krijgt de student de mogelijkheid om het tentamen (of een onderdeel daarvan) eenmalig te herkansen. De resultaten van de tentamens blijven onbeperkt geldig.
De student krijgt schriftelijk of mondeling feedback op de uitslag en kan indien gewenst om een nadere toelichting vragen. De opleiding dient deze te verschaffen.
Indien een student het niet eens is met de uitslag, kan deze met argumenten onderbouwd hiertegen bezwaar aantekenen bij de docent. Deze verplicht zich het bezwaar te behandelen en hierop met argumenten onderbouwd te reageren. Het oordeel van de docent is bindend.
De toets, tentamens en de uitslagen worden 7 jaar bewaard.

3.2 Overgangsregeling
Om over te gaan naar een volgend studiejaar dient de student:
– tenminste 9 van de 10 lessen per module bijgewoond te hebben (of digitaal gevolgd) en
– de tussentijdse toets en de tentamens met ten minste een voldoende resultaat afgerond te hebben.
Elk tentamen kan de student eenmalig herkansen (zie vorig artikel). Indien de student onvoldoende lessen heeft gevolgd en/of de herkansing niet heeft behaald (of door overmacht het tentamen niet heeft kunnen doen), wordt door Artemyz bepaald welke extra opdracht(en) een student kan doen om toch deel te kunnen nemen aan de volgende module. Als de opgelopen achterstand te groot is, moet de student de module overdoen. Dit is ter beoordeling aan Artemyz.


3.3 Afsluitend examen
Artemyz verzorgt na de achtste module een eigen examen. Dit examen bestaat uit een aantal onderdelen, waaraan de student vanaf module 5 van de opleiding kan werken en tijdens module 9 kan verdiepen en afronden:
• een werkstuk over de persoonlijke en professionele ontwikkeling;
• een schriftelijke analyse van een radix met progressiebeschrijving (3 technieken);
• een verslag/werkstuk van een astrologisch onderzoek;
• een werkstuk over de eigen visie op astrologie en hoe de kandidaat daar in de praktijk mee werkt en
• een afsluitend gesprek op basis van de ingeleverde stukken met een docent van Artemyz en een externe auditor die is aangesloten bij een beroepsvereniging voor astrologen.

Indien de student dit examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het diploma van Artemyz. Als een student niet slaagt voor (onderdelen van) het examen, biedt Artemyz (per onderdeel) maximaal 2 herkansingen aan. Aan de herkansingen zijn kosten verbonden. Opleiding en student bepalen in overleg de planning van het (her)examen.
Alle stukken en het eindgesprek worden beoordeeld door een docent van Artemyz, in samenwerking met een externe auditor; dit is ook een erkend praktijkvoerend astroloog die is aangesloten bij een beroepsvereniging voor astrologen. Het schoolexamen dient tevens als voorbereiding op het landelijk examen van de beroepsverenigingen Astrologie.

De onderdelen zijn onder voorbehoud van wijziging in de landelijke eisen die de vakverenigingen stellen aan het schoolexamen.

De student die het schoolexamen wil doen, ontvangt tijdig de criteria en andere relevante informatie omtrent de examenonderdelen.

Het landelijk examen bestaat uit de volgende onderdelen:

* een audio-opname van een consult met een radixduiding waarin prognosetechnieken worden toegepast;

* vijf consultverslagen;

* een op schrift gestelde visie op het vak astrologie/astroloog en

* een gesprek over een ter plekke voorbereide casus met vraag van cliënt.

De Examenregeling Landelijk Examen Praktijkvoerend Astroloog staat op de website van de ASAS en wordt tevens door Artemyz tijdig aan de student die het landelijk examen wil afleggen, verstrekt.

3.4 Beoordeling examen
Het examendossier wordt uiterlijk 6 weken na inlevering beoordeeld door een docent van Artemyz, in samenwerking met een externe auditor. Zij voeren samen ook het eindgesprek met de kandidaat. Deze twee examinatoren stellen hierna in overleg de einduitslag vast: onvoldoende, voldoende of goed. Deze uitslag is bindend. Elk van de onderdelen van het examendossier dient met tenminste een voldoende te worden beoordeeld. Indien drie of meer (van de vijf) onderdelen met een goed zijn beoordeeld, wordt het eindresultaat als ‘goed’ gekwalificeerd.


3.5 Samenstelling en werkwijze examencommissie
De examencommissie bestaat uit een docent van Artemyz en een externe auditor, een erkend praktijkvoerend astroloog die is verbonden aan een andere erkende astrologie-opleiding. De school wijst de externe auditor aan en stelt de examenkandidaat hiervan in kennis.
In overleg stemmen de beide leden van de examencommissie hun werkzaamheden af. Ze beoordelen de ingeleverde examenstukken en voeren vervolgens het eindgesprek met de kandidaat. Na afloop hiervan stellen ze in overleg het resultaat van het eindexamen vast en delen dit schriftelijk en onderbouwd mee aan de kandidaat.
Indien de twee leden geen overeenstemming kunnen bereiken, stelt de school – op eigen kosten- een derde auditor aan. Deze wordt gevraagd een concreet oordeel te vellen over het gerezen verschil van inzicht. Het oordeel van de derde auditor is bindend.

3.6 Bezwaar en beroep

Indien een student het niet eens is met de beoordeling van het examen, kan deze met argumenten onderbouwd hiertegen bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Deze verplicht zich het bezwaar binnen 4 weken te behandelen. De examencommissie zal de student horen en vervolgens schriftelijk en met argumenten onderbouwd een beslissing op het bezwaar nemen. Het oordeel van de examencommissie is bindend. Is de student het niet eens met de beslissing, dan kan hij hiertegen in beroep gaan en artikel 8.1 van deze regeling in werking stellen.

3.7 Certificaat en diploma
De afgestudeerde ontvangt een diploma van Artemyz als het examen van module 9 met ten minste een voldoende is afgerond. Aan het diploma kan een speciale aantekening (een judicium) worden toegevoegd als sprake is van een bijzondere of uitzonderlijke prestatie. Op het diploma wordt vermeld welke studieonderdelen de student heeft gevolgd en de resultaten daarvan en het onderwerp van het astrologische (afstudeer-) onderzoek.


Studenten die ervoor kiezen niet deel te nemen aan het examen van de opleiding en het aansluitende examen van de beroepsvereniging, ontvangen na afloop van module 8 een certificaat van Artemyz, inclusief een overzicht van de gevolgde lesonderdelen en de behaalde resultaten.

3.8 Erkenning
De procedure om de opleiding van Artemyz erkend te krijgen door de vakverenigingen voor Astrologie in Nederland (AVN en ASAS) is opgestart. Deze erkenning zal betekenen dat de afgestudeerde het predicaat ‘erkend astroloog’ mag voeren en direct toegang krijgt tot het landelijk examen ‘Erkend praktijkvoerend astroloog’.
Als deze erkenning nog niet is toegekend op het moment dat de student afstudeert bij Artemyz, kan deze gebruikmaken van de EVC-procedure (EVC = Eigen Verworven Competenties) om toegang te krijgen tot dit landelijk examen. Deze procedure wijkt nauwelijks af van de procedure die geldt wanneer Artemyz wél erkend is als opleiding, aangezien de opzet van het studieprogramma volledig voldoet aan de criteria voor erkenning: in beide gevallen dient de afgestudeerde ten behoeve van het landelijk examen een aantal horoscoopduidingen uit te voeren en hierop te reflecteren. Aan de aanvullende eisen die de EVC-procedure stelt, kan de afgestudeerde van Artemyz voldoen door middel van de uitgevoerde examenopdrachten tijdens de opleiding.
Het landelijk examen van de Vakverenigingen vindt twee keer per jaar plaats, in voorjaar en in het najaar. Na het behalen van dit examen kan de afgestudeerde de titel ‘Erkend praktijkvoerend astroloog’ voeren en kan deze zichzelf als zodanig aansluiten bij (een van de) twee vakverenigingen. Op de website van de ASAS vind je meer informatie over de landelijke examenregeling van de AVN en ASAS.

4. Financiële bepalingen

4.1 Studiekosten
De kosten voor de modules 1 tot en met 8 bestaan uit twee componenten:
1. het lesgeld (dit is inclusief alle lessen, studiematerialen, toetsen en begeleiding) en

2. de kosten voor studiematerialen, zoals literatuur, efemeriden en astrologische software (voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van Planetdance, een gratis programma).

De kosten van module 9 bestaan uit het lesgeld en de examenkosten.

De kosten van module 10 bestaan uit het lesgeld. De kosten voor het landelijk examen worden apart in rekening gebracht.

De studiekosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De nieuw vastgestelde bedragen per 1 juli van het aankomende studiejaar worden jaarlijks uiterlijk in de voorafgaande maand juni bekend gemaakt via de website www.artemyz.nl.


4.2 Betalen en annuleren
Tenzij anders afgesproken wordt het lesgeld per module vooruitbetaald. Het is mogelijk in twee termijnen te betalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Reeds voldaan lesgeld wordt niet gerestitueerd als een student na aanvang van de module besluit te stoppen.

Betaling in termijnen ontslaat de student niet van de verplichting het volledige bedrag van de module te betalen, indien deze besluit voortijdig te stoppen.

Indien de student tijdens een module besluit te stoppen, dan dient hij Artemyz hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Deze opzegging dient uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de eerste les van de eerstvolgende module gedaan te worden. Indien de opzegging wordt gedaan binnen 2 weken voor aanvang van de nieuwe module (datum eerste les), wordt 50% van het bedrag van de eerstvolgende module in rekening gebracht. Bij annuleringen ná aanvang van de nieuwe module is het volledige lesgeld over die module verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.


4.3 Betalingsregeling
De student kan een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Het is mogelijk elke module in twee termijnen te betalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.


4.4 Restitutie
Mocht het studieprogramma onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan ontvangt de student het reeds betaalde (les)geld binnen 14 werkdagen retour.


4.5 Studiekosten aftrekbaar voor de belasting
Particulieren kunnen de studiekosten onder voorwaarden opvoeren als aftrekpost voor de
inkomstenbelasting (zijnde studiekosten voor [toekomstig] werk). ZZP’ers en ondernemers kunnen de opleidingskosten aftrekken als bedrijfskosten. Controleer altijd zelf de belastingregels die voor jou van toepassing zijn.


5. Overige bepalingen

5.1 Klachten en geschillen
Studenten kunnen klachten ten aanzien van docenten en/of de opleiding te allen tijde bespreekbaar maken met de betrokkene(n). Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt kan de student de klacht schriftelijk indienen bij de opleiding. Deze verplicht zich de ontvangst van deze klacht binnen een week schriftelijk te bevestigen en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, het gesprek met de student aan te gaan om tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is, dient Artemyz de student hiervan op de hoogte te stellen en met redenen omkleed aan te geven op welke termijn de klacht behandeld kan worden.
Indien het partijen onverhoopt niet lukt om in onderling overleg tot een gezamenlijke oplossing te komen, wordt het geschil voorgelegd aan een externe beoordelaar. Zodra de opleiding is erkend door de Vakvereniging, zal dit de daartoe aangewezen geschillencommissie van deze vereniging zijn.


Indien de opleiding nog niet erkend is, zal een docent van een erkende opleiding Astrologie gevraagd worden een uitspraak te doen over het geschil. Artemyz wijst deze aan. Artemyz informeert de student over de te volgen procedure. De student dient de klacht bij deze partij schriftelijk in. Het eindoordeel van de geschillencommissie of de externe beoordelaar is bindend voor beide partijen. Artemyz zal uiterlijk binnen 4 weken de klacht afhandelen volgens het oordeel van de commissie/externe beoordelaar.

5.2 Privacy/vertrouwelijkheid data
Artemyz gaat zorgvuldig om met de gegevens van studenten en hanteert een privacyreglement. Dit is te vinden op de website van Artemyz.
Van studenten wordt verwacht dat zij persoonlijke en andere informatie van (mede-)studenten
vertrouwelijk behandelen, zoals informatie gedeeld tijdens de lessen of horoscoopgegevens. Bij de start van de opleiding worden studenten geïnformeerd over relevante aspecten uit de beroepscode voor astrologen. Aangezien het bieden van privacy en vertrouwelijkheid van groot belang is voor goed functionerend astrologie-onderwijs, wordt bij schending van privacy of vertrouwelijkheid door een student het bepaalde in artikel 2.3 in werking gesteld.


5.3 Intellectueel eigendom
Alle aangeboden studiematerialen, lesinhoud en dergelijke zijn eigendom van Artemyz en zijn louter bedoeld voor persoonlijk gebruik door de student. Het is studenten niet toegestaan dit materiaal te verspreiden, openbaar te maken of te gelde te maken. Wanneer wordt vastgesteld dat een student dit toch doet, wordt het bepaalde in artikel 2.3 in werking gesteld.

5.4 Fraude en plagiaat

Indien Artemyz fraude of plagiaat vaststelt, wordt de toets, het tentamen of examen ongeldig verklaard. Het oordeel van Artemyz is bindend. De student dient de toets, het tentamen of examen volledig opnieuw te doen. Als hierna nog een keer fraude of plagiaat wordt vastgesteld, is Artemyz gerechtigd de studieovereenkomst met de student eenzijdig op te zeggen. Er volgt in dat geval geen restitutie van studiekosten.


5.5 Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden van Artemyz zijn van toepassing op de overeenkomsten die Artemyz aangaat. De Algemene Voorwaarden staan op de website van Artemyz.