• Algemene Voorwaarden van Astrologisch Centrum Artemyz

Versie 1-5-2022

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de (beroeps)opleiding van Astrologisch Centrum Artemyz (hierna Artemyz).


1. Definities
1.1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Artemyz en de Student tot het volgen van (een deel van) de (beroeps)opleiding van Artemyz.
1.2. Artemyz: Astrologisch Centrum Artemyz, gevestigd te Best, aan de Frans Halsstraat 30 (5684 AH) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54323002.
1.3. (Beroeps)opleiding Astrologie: opleiding tot (erkend) astroloog (4/5-jaar in deeltijd).
1.4. Inschrijving: de inschrijving voor een (deel van de) (beroeps)opleiding van Artemyz.
1.5. Student: een natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven voor (een deel van) de (beroeps-) opleiding van Artemyz.
1.6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden


2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met de Student en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Student
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Artemyz is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Artemyz zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.artemyz.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 4 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.


3. Tarieven algemeen
3.1. Betaling van facturen van Artemyz dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
3.2. Artemyz is gerechtigd haar verplichtingen jegens de Student, waaronder, maar niet beperkt tot, de deelname van de Student aan de (beroeps)opleiding van Artemyz, op te schorten zolang de Student niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.


4. Tarieven Inschrijvingen
4.1. Artemyz factureert de Student direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van de opleiding.
4.2. De betaling door studenten van de 4/5 jarige beroepsopleiding Astrologie moet te allen tijde hebben plaatsgevonden binnen één maand na aanvangsdatum van het (nieuwe) studiejaar, tenzij een regeling voor betaling in termijnen is getroffen.
4.3. Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratiekosten kunnen door Artemyz aan de Student worden doorberekend.


5. Inschakeling derden en wijzigingen in docententeam en opleiding
5.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Artemyz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2. Artemyz kan te allen tijde een wijziging aanbrengen in het docententeam. De wijziging mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleiding en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet nadelig beïnvloeden.
5.3 Artemyz kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de opleiding (zoals de inhoud en opzet van het lesprogramma, het rooster, de leslocatie e.d.) als daarvoor naar het oordeel van Artemyz goede redenen aanwezig zijn en de kwaliteit van de opleiding niet wordt aangetast. Artemyz verplicht zich de wijzigingen z.s.m. te communiceren met de Student.


6. Intellectueel eigendomsrecht
6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, merken-recht, databankrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Artemyz, de docent en/of derden.
6.2. Het is de Student niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbenden cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
6.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik door de Student.
6.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendoms-rechten met betrekking tot cursusmateriaal.


7. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie
7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
7.2. Artemyz zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Student te (blijven) informeren over de opleiding of daaraan gerelateerde informatie.


8. Persoonsgegevens
8.1. Artemyz gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van de Student om de Student te informeren over de opleiding.
8.2. Artemyz verwerkt de door de Student verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Artemyz.


9. Annulering
9.1. De annuleringsregelingen voor de (aankomende) Student van (een deel van) de (beroeps)opleiding
zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling van Artemyz.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Hoewel aan de inhoud van de (beroeps)opleiding van Artemyz en het cursusmateriaal de uiterste zorg is besteed, kan Artemyz niet garanderen dat er geen fouten of onvolkomenheden in staan. Artemyz en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolkomenheden aansprakelijk.
10.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Artemyz, is Artemyz niet aansprakelijk voor schade die de Student lijdt als gevolg van deelname aan (een deel van) de (beoeps)opleiding.
10.3. Indien Artemyz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Artemyz beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. Artemyz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. De Student vrijwaart Artemyz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Student toerekenbaar is.


11. Overmacht
11.1. Indien door overmacht Artemyz niet de overeengekomen opleiding kan bieden en deze overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Reeds betaald lesgeld zal door Artemyz worden gerestitueerd, maar Artemyz is niet verplicht tot vergoeding van andersoortige schade aan de Student.
11.2. Voor zover Artemyz ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Artemyz gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Als er al lesgeld is betaald, vindt restitutie hiervan plaats onder aftrek van de gedeclareerde werkzaamheden.
11.3. De Student is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


12. Klachten
12.1. Klachten over de dienstverlening van de Artemyz kunnen per e-mail door de Student worden ingediend via het e-mailadres info@artemyz.nl.
12.2. De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de Onderwijs- en Examen-regeling van de beroepsopleiding Astrologie, die te vinden is op de website van Artemyz: www.artemyz.nl.
12.3. Artemyz zal de ontvangst van klachten uiterlijk binnen 7 werkdagen schriftelijk bevestigen aan klager.


13. Toepasselijk recht
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Artemyz partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
13.2. De rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
13.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.