Beleid verwerking persoonsgegevens
door Astrologisch Centrum Artemyz (hierna Artemyz)

 

Algemeen

Om relaties van dienst te kunnen zijn en relaties te kunnen benaderen, legt Artemyz van haar relaties de volgende persoonsgegevens vast:

  1. Aanhef (De heer of mevrouw)
  2. Voornaam, voorletters en achternaam
  3. Adres, Postcode en woonplaats
  4. Telefoonnummer(s)
  5. E-mail adres(sen)

Artemyz gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of post contact op te kunnen nemen met haar relaties.

 

Duiding horoscoop

Voor het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen legt Artemyz de volgende persoonsgegevens van haar relaties vast:

  1. Geboortedatum
  2. Geboorteplaats
  3. Geboortetijd

Artemyz legt deze gegevens vast en verwerkt deze gegevens omdat deze gegevens bij het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen noodzakelijk zijn.

Artemyz verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de relatie, tenzij Artemyz wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.

Artemyz verwerkt geen persoonsgegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook verwerkt Artemyz geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

Artemyz verstrekt aan een relatie per e-mail of post regelmatig de persoonsgegevens die Artemyz vastlegt en verwerkt. Op verzoek van een relatie verstrekt Artemyz inzage in de persoonsgegevens die van hem of haar zijn vastgelegd. Indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, worden deze op verzoek van een relatie onverwijld gerectificeerd of aangevuld.

De persoonsgegevens worden door Artemyz bewaard zo lang deze gegevens nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst of voor advisering van de relatie. Indien een relatie de overeenkomst met Artemyz beëindigt, zal Artemyz de betreffende relatie vragen of de relatie de opgeslagen gegevens zelf wil ontvangen of dat de relatie wil dat Artemyz de gegevens nog bewaart zo lang deze gegevens mogelijk nog opgevraagd kunnen worden. Wil de relatie de gegevens ontvangen, dan worden deze door Artemyz na verstrekking gewist. Indien een relatie uitsluitend om vernietiging van de gegevens verzoekt, zal Artemyz de persoonsgegevens direct wissen.

 

Verantwoordelijkheid

Verwerkingsverantwoordelijke bij Artemyz is M.A. Misker, e-mailadres: info@artemyz.nl, telefoon 06-47007934.

Artemyz slaat persoonsgegevens in een beveiligde omgeving op die alleen toegankelijk is voor bevoegden.

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bij de hosting van de website en de provider die onze mailings verstuurt, hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Artemyz.

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt volgens de geldende regels zo mogelijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit gemeld. Houdt de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan wordt de inbreuk – voor zover de geldende regels dit vereisen – onverwijld aan betrokkene(n) gemeld.

Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Artemyz. Bent u niet tevreden over de behandeling van een klacht dan kunt u zich tot de rechter wenden.